Marketing

IT.mk е водечка онлајн дестинација за сите новости и случувања во полето на информатичката технологија, како и медиум кој го појаснува влијанието на последните иновации и технологии над секојдневниот живот. Порталот има влијателна публика сочинета од студенти, веб дизајнери, дивелопери, инженери, е-маркетери и менаџери кои се главниот извор на препораки или одлучувачки фактор при набавка на софтвер и хардвер во своите социјални кругови или организации.

За преглед на позиции и ценовник, клик на некоја од следниве категории:

За да ја добиете последната статистика на посетеност и демографски податоци, контактирајте не на [email protected]